20 jaar strijd voor het behoud van de ZONHOVERHEIDE

Sinds 1993, is het Actiecomité Zonhoverheide herhaaldelijk met success in actie gekomen om de belangen van de natuur en de buurtbewoners te verdedigen tegen het aanhoudende natuurverlies op de Zonhoverheide.

Sinds 1993, is het Actiecomité Zonhoverheide herhaaldelijk met success in actie gekomen om de belangen van de natuur en de buurtbewoners te verdedigen tegen het aanhoudende natuurverlies op de Zonhoverheide.

HISTORIEK

1993-1998: SIlicaatsteen NV start procedures om zand te ontginnen onder de grondwatertafel van  Zonhoverheide. Vooraleer dit te mogen realiseren, wordt het bedrijf verplicht een MER - Milieueffectenrapport - op te stellen.

Echter, de effecten van een daling van het grondwaterpeil op de omliggende natuur worden in het MER ernstig onderschat, en zelfs opzettelijk geminimaliseerd. Natuurpunt en het Actiecomité vrezen onherstelbare schade aan het brongebied Zusterkloosterbeek en omliggende natuur en komt in actie.

Dankzij een geslaagde actie met vele handtekeningen wordt de uitbreiding afgewend.

2006: Gedurende tientallen jaren heeft Xella-Silicaatsteen NV zonder vergunning bossen gekapt en het landschap afgegraven. Dankzij de acties van het Actiecomité wordt een poging om deze overtredingen te regulariseren afgewend. 

2013/2014: De Vlaamse overheid wil het ontginningsgebied Zonhoverheide met nabestemming natuur wijzigen naar industrie.


Tot ieders verrassing, wordt deze wijziging in laatste instantie opgenomen in het GRUP - Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan - voor de afbakening van het Stedelijk Gebied Hasselt-Genk.


Natuurliefhebbers en omwonenenden zijn verontwaardigd; deze bedrijfsterreinen nemen erg waardevolle natuur in, rukken verder op naar de woonwijken van winterslag en klotbroek, en bossen en prachtige natuur verdwijnen definitief voor onze kinderen. Een bezwaarschrift wordt opgesteld. Op één week tijd tekenen meer dan 1500 mensen het document. 


Maart 2014: Xella-Silicaatsteen NV vraagt opnieuw regularisatie aan voor de natuurvernietiging
die het bedrijf heeft aangericht op de ZHH,

namelijk illegale afgravingen en ontbossingen.

Het actiecomité komt opnieuw in actie, verzamelt 350 handtekeningen, en levert ze af op het Stadsbestuur. Het actiecomité vecht aan dat het gebied wordt klaargestoomd voor industrie

door een regularisatie met tijdelijk natuurherstel, terwijl Xella-Silicaatsteen NV er zonder sanctie van afkomt.

Juli 2014: Ondanks de talrijke handtekeningen en bezwaren van Natuurpunt Vlaanderen en Limburgse Milieukoepel, beslist de Vlaamse overheid de bezwaren langs zich neer te leggen,
en het GRUP ongewijzigd te laten.

September 2014: Het Actiecomité start een procedure voor de Raad van State.
Samen met een advocaat wordt een bezwaarschrift ingediend, waarmee men de omzetting van natuur naar industrie op Zonhoverheide aanvecht.

Oktober 2014: Een inzamelactie wordt gestart om de gerechtskosten te bekostigen.


Het Actiecomité hoopt:

  1. Dat de Raad van State de Zonhoverheide nu definitief helpt te beschermen.
  2. En dat de Vlaamse Regering eerst beroep doet op de uitgebreide voorraad lege industrieterreinen in Genk.
  3. De natuur in en rond Park Midden Limburg haar essentiële rol kan blijven spelen in de
    verdere ontplooiing van de toeristische economie.