Adoptie 2: Berkenbast

Adoptie 2: Berkenbast

10.00
Add To Cart

Het eikenberkenbos kent een vrij groot verspreidingspotentieel op de arme zandgronden van de Kempen. Veel van deze gebieden werden echter met naaldhout bebost, waardoor dit waardevolle eikenberkenbos in de verdrukking kwam te staan.  Ook exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik zijn een gekende plaag.  Bosbeheersplannen zetten daarom in op de omvorming van deze bosgebieden naar loofbossen.  Stad Genk voerde in dit kader reeds bosverjongingen door op de Zonhoverheide in de omgeving van de Schemmersberg. Ook het bedrijf Essers moest tien hectare van het bos naast haar bedrijf omvormen naar een eikenberkenbos. Hiervan is weinig terechtgekomen. Ondanks de dominantie van het naaldhout en de exoten in de bossen van de Zonhoverheide, is er hier een enorm potentieel om te komen tot waardevolle eikenberkenbossen. 

Dit habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelrichtlijnsoorten Middelste bonte en Zwarte specht en Wespendief en verder ook voor een groot aantal vogels van structuurrijke loofbossen (o.a. Fluiter, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Appelvink, Bosuil). Oude eiken en holle, dode en kwijnende bomen zijn essentieel voor soorten als Boommarter, vleermuizen van de bijlage 2 en 4 (o.a. Rosse vleermuis), Vliegend hert (bijlage 2-soort) en voor behoud en ontwikkeling van een rijke gemeenschap van ongewervelde dieren, mossen en fungi. Voldoende structuurrijkdom impliceert ook open plekken, mantels en zomen, met een groot aantal zeldzame soorten die geassocieerd worden met schrale zomen, heischrale graslanden en heidebiotopen (Levendbarende hagedis, Hazelworm, talrijke insectensoorten als Bruine eikenpage, Bont dikkopje, zandloopkevers, Veldkrekel enz.).

Langs bosranden en op open plekken vinden we de typische koepelnesten van bosmieren (3 beschermde soorten in Vlaanderen), zoals je ook langsheen het fietspad kan zien. In de strooisellaag van deze open bossen komt de Boskrekel voor. Grote open plekken en jonge bestanden in het bos zijn een potentiële broedplaats voor de vogelrichtlijnsoorten Nachtzwaluw en Boomleeuwerik, naast de bedreigde Boompieper.